Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

De leerdoelen zwembadmachinist van ZwemConsult

De hierna beschreven leerdoelen en beknopte lesinhoud van de opleiding Zwembadmachinist van ZwemConsult zijn ontleend aan de originele tekst van de NPZ|NRZ welke u hier kunt downloaden als PDF.
Ga terug (...)

Aanleiding
Er is een toenemende behoefte aan technische bekwaamheid op de dagelijkse werkvloer van badinrichtingen. Ook gericht op de toekomst, mede door de te verwachten wijzigingen in de Bhvbz (van middel- naar doelvoorschriften), is een belangrijke rol weggelegd voor technische zwembadmedewerkers. Binnen de beroepsopleidingen zit geen opleiding Zwembadtechniek. Het werkgebied is met de tijd verschoven van dagtaak naar nevenfuncties waardoor het vakmanschap versnippert is over verschillende opleidingen.

Inleiding
Er is een NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek opgestart, waar gewerkt is aan een beschrijving van noodzakelijke leerdoelen op het gebied van zwembadtechniek. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ) coördineert deze werkgroep die als eerste doel heeft om kaders vast te stellen waaraan opleidingen zwembadtechniek dienen te voldoen. Hierdoor kunnen de in de markt aangeboden opleidingen beter met elkaar vergeleken worden en sluiten de verschillende onderdelen beter bij elkaar aan. Dit alles om wildgroei in de opleidingen te voorkomen.
Er is een toenemende behoefte aan technische bekwaamheid in de ZwembadBranche. De te verwachten wijzigingen in de BhvBZ (van middel- naar doelvoorschriften) leggen een nog zwaardere wissel op de
technische afdeling, zowel uitvoerend als beheersmatig. Binnen de beroepsopleidingen bestaat geen specifieke opleiding ZwembadTechniek. Maar binnenkort dus wel.
Een goed gefundeerde opleiding zwembadtechniek omvat meer dan de waterbehandeling alleen, véél meer. Ook de luchtbehandeling speelt een grote rol en in het najaar 2015 werd het elektrotechnische installatievoorschrift NEN-1010 drastisch herzien. Maar ook de koudetechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde en liftinstallaties zijn belangrijke elementen. Daarnaast dienen certificeringen als Voldoende Opgeleid persoon (VOP) en Installatieverantwoordelijke NEN3140 verplicht te worden geborgd. En dit is nog maar een beperkte opsomming. Een goed opgeleide technisch medewerker beheerst alle denkbare componenten van het gehele gebouw.
Het is natuurlijk niet nodig dat alle medewerkers van de technische dienst volledig vakbekwaam zijn en is dit wel haalbaar? Met dit uitgangspunt voor ogen heeft de Werkgroep een splitsing gemaakt tussen uitvoering, beheer en verantwoording. Hierdoor ontstaan keuzemogelijkheden. Alles zelf doen, een gedeelte uitbesteden aan specialisten of alles uitbesteden.

NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek
Een NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek heeft het volledige werkterrein van de zwembadtechniek geïnventariseerd en uitgewerkt in een opleidingsmatrix (concentrisch). Een opleidingstraject bestaande uit bovengenoemde 4 schaalniveaus (uitstroomprofielen). Voor de vier schaalniveaus zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven (voor de verschillende werkgebieden; zwembadtechniek en chemie, bouwkundige aspecten, wettelijke kaders/voorschriften en veiligheid en beheer/management).
De werkgroep bestaat uit:
• Floris Godfriedt (Aquavarea)
• Chris van Veluwen (SFN)
• Paul Blom (C-Mark)
• Bert Lans (Sportbedrijf Arnhem)
• Maarten Keuten (TU Delft)
Ted Verbeek (ZwemConsult)
• Hans Schoon (Omegam-Water)
• Michael van den Beld (NPZ | NRZ)
De meeste van deze werkgroepleden zijn niet alleen technisch zeer deskundig en ervaren, maar zijn ook actief in de particuliere scholingsmarkt. De aankomende tijd zal verhelderen welke organisaties deze uitdaging gaan oppakken en aanbieden. In ieder geval zullen de leden van de werkgroep hun scholingsaanbod gaan afstemmen op de nieuwe opleidingsmatrix. Zij streven allen naar kwaliteit en uniformiteit.

Opleidingen ZwembadTechniek
Het ontwikkelde opleidingstraject omvat 4 niveaus (uitstroomprofielen):
• Onderhoudsmedewerker (AANKOMEND uitvoerend)
Voert de volgende dagelijkse controlerende werkzaamheden uit (de “ogen en oren”): - Dagelijkse metingen waterkwaliteit, - Filterspoeling, - Dagelijkse inspectie hygiëne en veiligheid Bevindingen van deze werkzaamheden worden geregistreerd en afwijkingen worden gerapporteerd aan de Medewerker Technische Dienst
• Medewerker Technische Dienst (UITVOER)
De kerntaak van een Medewerker Technische Dienst is “uitvoering” op basis van door zijn leidinggevende opgestelde werkprotocollen. Belangrijk is de WAT vraag: “WAT” gaat men uitvoeren. Handelt in opdracht en onder verantwoording van de Senior Medewerker Technische Dienst. Voert de bediening van de zwembadinstallaties uit met daarbij de beheersmaatregelen die uit de risicoanalyse hygiëne en veiligheid voortkomen. Voert de eerstelijns correcties uit. Verhelpt afwij-kingen daar waar dat door het wijzigen van instellingen of uitvoeren van onderhoud mogelijk is. Daar waar herstelwerkzaamheden nodig zijn om de afwijkingen te verhelpen is de Senior Medewerker Technische Dienst verantwoordelijk voor de te nemen stappen. De Medewerker Technische Dienst voert eenvoudige onderhoud en/of herstel werkzaamheden uit volgens aanwijzing en/of werkbeschrijvingen. Rapporteert uitgevoerde werkzaamheden in logboek, daar waar nodig met opmerkingen. Kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan de Onderhoudsmedewerker en houdt hier supervisie op.
• Senior Medewerker Technische Dienst (BEHEER)
De kerntaak van de Senior Medewerker Technische Dienst is “Beheer” op basis van door zijn leidinggevende opgestelde werkprotocollen landelijke normen en wetgeving. Belangrijk is de HOE vraag: “HOE” gaat men het uitvoeren.
Beschikt over ruime kennis van de wetgeving en is volledig bekwaam om de bedrijfsvoering op locatie te bewaken. Is in staat de werking van de verschillende onderdelen van de techniek te beoordelen en hieruit voortvloeiende afwijkingen te beoordelen. Neemt het besluit tot bijvoorbeeld de ontruiming van een bassin, sluiten van een douche of speelelement of ontruiming van de accommodatie. Is ook uitvoerend zeer bekwaam en ervaren. De Senior Medewerker Technische Dienst coördineert de werkzaamheden van de Medewerkers Technische Dienst en Onderhoudsmedewerker. Stelt de werkprocedures op, houdt toezicht op de uitvoering, bewaakt de voortgang, evalueert de resultaten en signaleert/rapporteert verbetervoorstellen aan het Hoofd Technische Dienst.
De aangeboden opleidingen zijn ter ondersteuning van de reeds aanwezige kennis en kwaliteiten van de technische medewerkers. Voor een functie als senior technisch medewerker is minimaal een technische vooropleiding op MBO 3 niveau vereist.
• Hoofd Technische Dienst (VERANTWOORDING)
De kerntaak van het Hoofd Technische Dienst is “Kennis” en is eindverantwoordelijk voor de techniek van één of meerdere accommodaties (of onder supervisie van een directeur). Maakt het beleid voor meerjarig onderhoud en investeringen. Het hoofd Technische Dienst is verantwoordelijk op uitwerking verbetervoorstellen voor beheersplan.
De aangeboden opleidingen zijn ter ondersteuning van de reeds aanwezige kennis en kwaliteiten van de technische medewerkers. Voor een functie als hoofd technische dienst is minimaal een technische vooropleiding op MBO 4 niveau vereist.

Borging kwaliteit opleidingen
De NPZ | NRZ is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de branchecertificaten en het branchediploma van de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker. Opleidingsinstituten worden gelicentieerd om examens te mogen organiseren voor de branchecertificaten en het branchediploma. Voor NPZ|NRZ zijn de examens geen doel op zich. Het is bedoeld om de kwaliteit van de opleidingen te borgen en daarmee ook de kwaliteit van de zwembadmedewerkers.
De NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek wil in navolging van het vaststellen van de kaders waar opleidingen zwembadtechniek aan dienen te voldoen deze opleidingen laten borgen door NPZ | NRZ.
De inhoud voldoet aan het toekomstige opleidingsplan Opleidingen Zwembadtechniek van NPZ | NRZ.
De NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek zal periodiek (3-4 keer op jaarbasis) bijeenkomen om technische deskundigheidsadviezen te geven aangaande het volledige werkterrein van de zwembadtechniek en (de inhoud van) de opleidingen ZwembadTechniek.

Opleidingen Zwembadtechniek: 4 schaalniveaus (uitstroomprofielen)

Zwembadinstallaties code T
o Zwemwater installaties code Z
o Zwemwaterchemie (bemonsteren) code C
o Luchtbehandelingsinstallaties code L
o Drinkwater installaties code S
o Riolering en lozing code R

o Electrische installaties code E
o Verwarmingsinstallaties code V
o Meet & Regeltechniek code M

Bouwkundig code B
o Constructies / materialen / Schoonmaak code C

Wettelijke kaders / Veiligheidsvoorschriften code W
o Bhvbz code B

Beheer / Management code M

(Wettelijke) Arbo opleidingen Extern
o NEN 3140 - VOP - EHBO - BHV EHBO basis - BHV basis - VCA

Bij behalen van 6 certificeringen kunnen deze certificeringen ingeruild worden voor een branchecertificaat (branchecertificaat TD1: Onderhoudsmedewerker) Te behalen certificaten voor branchecertificaat: TZ 1, TC 1, VOP, EHBO (geldig), BHV (geldig), VCA basis.

Bij het tonen van 13 certificeringen kunnen deze certificeringen ingeruild worden voor een branchecertificaat (branchecertificaat TD2: Medewerker Technische Dienst) Te behalen behalen certificaten voor branchecertificaat: TZ 1, TZ 2,TC 1, TL 2, TS 2, TV 2, TM 2, BC 2, WB 2, VOP, EHBO (geldig), BHV (geldig), VCA basis

Onderbouwing wijze van toetsing/examinering van de uitstroomprofielen TD 1 en TD 2:
Voor de uitstroomprofielen TD 1 en TD 2 is gekozen om alleen te werken met deelname certificaten. De reden hiervoor is dat TD 1 en TD2 bestaan uit praktische vaardigheden. Het toetsen van praktische vaardigheden zou wel kunnen, maar is behoorlijk tijdrovend en daardoor kostbaar. Werkzaamheden van de medewerkers van niveau TD 1 en TD 2 dienen in een zwembad altijd geborgd te zijn door medewerkers van TD 3 en TD 4.

Bij 16 certificeringen kan centraal examen gedaan worden (het presenteren van de opdracht) en bij voldoende wordt een branchediploma uitgegeven (branchediploma TD 3: Senior Medewerker Technische Dienst) Te behalen behalen certificaten voor deelname aan deelexamen: TZ 1, TZ 3, TC 1, TL 3, TS 3, TR 3, TE 3, TV 3, TM 3, BC 3, WB 3, M3, VOP, EHBO (geldig), BHV (geldig), VCA vol

Bij 16 certificeringen kan kan centraal examen gedaan worden (het presenteren van de opdracht) en bij voldoende wordt een branchediploma uitgegeven (branchediploma TD 4: Hoofd Technische Dienst) Te behalen behalen certificaten voor deelname aan centraal examen: TZ 1, TZ 4 TC 1, TL 4, TS 4, TR 4, TE 4, TV 4, TM 4, BC 4, WB 4, M4, Instal. Verantw., EHBO (geldig), BHV (geldig), VCA vol

Onderbouwing wijze van toetsing/examinering van de uitstroomprofielen TD 3 en TD 4:
Voor het uitstroomprofiel TD 3 moet een centraal examen worden afgelegd en voor het uitstroomprofiel TD 4 een centraal examen (inclusief een presentatie). De reden hiervoor is dat TD 3 en TD 4 bestaan uit praktische en theoretische vaardigheden.
De theoretische kennis behorend bij de praktische vaardigheden van TD 1 en TD 2 zijn onderdeel van het examen van TD 3 en TD 4. Hierbij zitten vragen die niet onjuist beantwoord mogen worden. Indien deze vragen toch onjuist beantwoord worden is er een mondeling aanvullend examen nodig om die specifieke kennis alsnog te toetsen.
Omdat communicatie een heel belangrijk onderdeel is voor TD 4 medewerkers (niet alleen de vaardigheid om een plan te presenteren, maar ook de vaardigheid om kennis over te dragen aan de andere medewerkers (TD 1-3) en om te coachen/sturen indien dit nodig is, moet de eindopdracht van TD 4 (schrijven van een hygiëne en veiligheidsplan) dan ook mondeling gepresenteerd worden. Tijdens dit mondeling examen wordt zowel de theoretische kennis nodig voor het schrijven van het plan alsook de praktische kennis voor het uitvoeren daarvan getoetst.

BeroepsPraktijkVorming (stage)
Bij uitstroomprofiel TD 4 is een praktijkopdracht onderdeel van het examen. De praktijkopdracht bestaat uit het schrijven van een hygiëne en veiligheidsplan voor een bestaand zwembad. Voor cursisten die niet werkzaam zijn bij een zwembad moeten er opdrachten beschikbaar gesteld worden bij zwembaden in de regio. Dit is nodig omdat een plan echt geschreven moet zijn op de procedures en indeling van een bestaand zwembad en elk zwembad is weer anders.
Bij de andere uitstroomprofielen TD 1 , TD 2 en TD 3 komt beroepspraktijkvorming in de vorm van stages niet voor. Dit omdat het heel ongebruikelijk is om stage te lopen in een zwembad. De gebruikelijke weg voor zwembadtechnici is om vanuit een badmeester-positie (of facilitaire dienst) steeds meer technische taken erbij te gaan doen binnen de eigen organisatie, of om als TD medewerker in te stromen vanaf een andere locatie, maar dan moeten alle certificaten behaald zijn.
Medewerkers van TD 1, TD 2 en TD 3 staan onder supervisie van TD 4-medewerker. De TD 4 medewerker functioneert daarom als een mentor voor de andere medewerkers en corrigeert daar waar nodig onjuiste werkprocedures.

Zie de volledig beschreven leerdoelen en lesinhoud van de opleiding Zwembadmachinist van ZwemConsult in de originele tekst van de NPZ|NRZ welke u hier kunt downloaden als PDF.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar Uitstroomprofielen opleiding zwembadmachinist Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar De opleiding Onderhoudsmedewerker (aankomend) CE 1 van ZwemConsult Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017